MENU

Akta Cukai Taksiran

 

Mengikut Seksyen 147(1) Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976, tindakan yang akan dikenakan jika tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh tersebut adalah:

 

  • Notis Borang E

 

Notis berdenda dalam Borang E akan dikeluarkan supaya anda menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari. Denda yang dikenakan adalah sebagaimana berikut:

 

  • (Waran Tahanan (Borang F), Inventori dan Notis (Borang G) dan Notis (Borang H)

 

Sekiranya dalam tempoh 15 hari, anda masih gagal menjelaskan tunggakan, waran tahanan dalam (Borang F) beserta dengan bayaran waran tahanan dikeluarkan seperti berikut:

 

Pengeluaran waran akan membolehkan Majlis Perbandaran Kulai untuk:

Membuat inventori senarai dalam Borang G mengenai segala harta alih yang ditahan dalam harta/premis senilai dengan jumlah tunggakan cukai. Sekiranya dalam tempoh 7 hari tunggakan tidak dijelaskan, harta akan disita dan dijual melalui lelongan awam.

Sekiranya jumlah tunggakan melebihi nilai harta alih, Borang H akan ditampal di suatu tempat yang mudah dilihat pada harta dan tindakan sivil di Mahkamah untuk mendapatkan perintah jualan akan diteruskan.

Tindakan Melalui Peguam

Tindakan Mahkamah untuk melelong harta tak alih berdasarkan peruntukan Seksyen 151 Akta 171 akan dijalankan oleh Peguam Panel majlis. Segala kos guaman dan kos tindakan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik, dan dituntut sebahagian dari tunggakan (Seksyen 152).

 

Pindah Milik Harta

Menurut Seksyen 160 Akta Kerajaan Tempatan 1976 iaitu mengenai Notis, Akta 171 mengenai pindahmilik pegangan-pegangan berkadar.

  1. Seksyen 160(1), apabila sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan dijual atau dipindahmilik maka adalah menjadi kewajipan penjual atau pemindahmilik dan pembeli atau penerima pindahmilik dalam tempoh 3 bulan selepas jualan atau pindahmilik itu memberi notis mengenainya kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam Borang I dalam Jadual Pertama kepda Akta ini.
  2. Seksyen 160(2), apabila pemunya sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan mati, maka adalah menjadi kewajipan orang yang menjadi pemunyanya melalui waris atau selainnya memberi notis mengenainya kepada pihak berkuasa tempatan dalam tempoh satu tahun selepas kematian itu dalam Borang J dalam Jadual Pertama kepada Akta ini.
  3. Seksyen 160(6), tiap-tiap orang yang tidak memberi sesuatu notis boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya.