MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976

(AKTA 171)

NOTIS MENGENAI SENARAI NILAIAN BARU

(Seksyen 141)

 

Menurut Seksyen 141, Akta Kerajaan Tempatan 1976, maka diberitahu bahawa Majlis Perbandaran Kulai menurut Peruntukan Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah menyediakan satu Senarai Nilaian baru terhadap semua pegangan di kawasan Majlis Perbandaran Kulai yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2020 dan Majlis Perbandaran Kulai akan mula menyemak Senarai Nilaian tersebut mulai 9 Disember 2019.

 

Oleh dengan demikian, di bawah Seksyen 142, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), seseorang yang terkilan dengan Senarai Nilaian tersebut atau mana-mana daripada alasan-alasan berikut:

 

a)       bahawa sesuatu pegangan yang baginya dikenakan kadar adalah dinilai lebih daripada nilainya yang boleh dikenakan kadar;

 

b)      bahawa sesuatu pegangan yang dinilai adalah pegangan yang tidak boleh dikenakan kadar;

 

c)       bahawa seseorang atau sesuatu pegangan yang sepatutnya termasuk dalam Senarai Nilaian itu adalah ditinggalkan daripadanya,

 

d)      bahawa sesuatu pegangan adalah dinilai kurang daripada nilainya yang boleh dikenakan kadar; atau

 

e)       bahawa sesuatu pegangan atau pegangan-pegangan yang telah dinilai secara bersesama atau berasingan sepatutnya dinilai secara lain,

 

boleh membuat bantahan secara bertulis kepada Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kulai pada bila-bila masa sebelum atau selewat-lewatnya pada 21 November 2019.

 

 

Bertarikh pada: 30 September 2019

 

[(MPKu.JPPH.15/3/4; SUKJ.KT.61/35/1E Jld 3(19)]