MENU

​Pengenalan Bahagian Penilaian :

- Berusaha memperkukuhkan kedudukan kewangan Majlis melalui peningkatan hasil cukai harta dengan meningkatkan mutu penyampaian dan pengurusan cukai yang lebih efesien, efektif dan responsif demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

 

Fungsi Bahagian Penilaian : 

i. Mengawal dan menyelenggara Senarai Nilaian Pegangan Berkadar dalam kawasan pentadbiran Majlis bagi tujuan penguatkuasaan cukai harta selaras dengan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

ii. Melaksanakan kerja-kerja Pindaan Senarai Nilaian ke atas Senarai Nilaian Pegangan Berkadar berasaskan Nilai Tambah sebagaimana peruntukan Seksyen 144 Akta 171.

iii. Melaksanakan kerja-kerja penyediaan Senarai Nilaian dan Peratus Kadar Baru ke atas Pegangan Berkadar Majlis Perbandaran Kulai sebagaimana peruntukan Seksyen 137, Akta 171 setiap 5 tahun atau lanjutan tempoh dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri (PBN).

iv. Mengeluarkan notis-notis mengenai taksiran cukai harta sebagaimana peruntukan Bahagian XV, Akta 171.

v. Melaksanakan mesyuarat jawatankuasa bantahan cukai harta ke atas semua bantahan atau rayuan oleh pemilik pegangan berkadar sebagaimana diperuntukkan dibawah Seksyen 142, Akta 171.

vi. Melaksanakan kerja-kerja penilaian bagi maksud tuntutan Sumbangan Membantu Kadar (SMK) ke atas harta milik Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun sepertimana peruntukan Perkara 156, Perlembagaan Persekutuan.

vii. Melaksanakan kerja-kerja pulangan balik bayaran cukai harta bagi bangunan yang tidak diduduki bagi permohonan Elaun Kekosongan Bangunan (Remisi) oleh pemilik pegangan berkadar sebagaimana diperuntukkan dibawah Seksyen 162, Akta 171.

viii. Memproses permohonan Remisi untuk bangunan yang tidak diduduki mengikut peruntukan Seksyen 162, Akta 171.

ix. Memproses permohonan Pindahmilik Harta Pegangan Berkadar melalui Borang I/ Borang J sebagaimana peruntukan Seksyen 160, Akta 171.

x. Melaksanakan proses ulasan cukai harta ke atas permohonan Kebenaran Merancang (KM) dan menyelaras ulasan status cukai harta ke atas pemajuan / pembangunan kepada Agensi Pusat Setempat (OSC).

xi. Melaksanakan proses ulasan CCC dengan mempastikan bangunan disiapkan mematuhi syarat teknikal yang dikenakan oleh Bahagian Penilaian dan menyelaras ulasan CCC ke atas pemajuan / pembangunan kepada Agensi Pusat Setempat (OSC). – OSC Menyelaras Urusan Ulasan CCC Atas Pemajuan / Pembangunan kepada Pusat Setempat (OSC)

xii. Melaksanakan penilaian ke atas hartanah yang mempunyai kenaikan nilai bagi maksud pengenaan Caj Pemajuan sebagaimana peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bagi pemohonan pembangunan yang diterima dari Jabatan Perancangan MPKu.

xiii. Melaksanakan kerja-kerja penilaian aset bagi maksud nilaian sewaan, aset atau insuran ke atas aset tak alih daripada permohonan Bahagian Pengurusan Harta. Majlis Perbandaran Kulai.

xiv. Mengesahkan maklumat / alamat dalam proses carian maklumat harta oleh pihak kerajaan/swasta/ individu.

xv. Melaksanakan kerja-kerja pengurusan dan mengutip tunggakan cukai harta ke atas pegangan berkadar yang gagal membayar cukai harta sebagaimana peruntukan Bahagian XV, Akta 171.