MENU

 

 

SENARAI SEMAK

PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM

MAJLIS PERBANDARAN KULAI


    

SEBELUM MENGEMUKAKAN PERMOHONAN, SILA PASTIKAN SEMUA KEPERLUAN DAN

DOKUMEN YANG DIKEHENDAKI ADALAH LENGKAP SEPERTI BERIKUT: -

 

1. Borang permohonan MPKu.2022(1)                                
2. Tampal sekeping gambar berukuran passport di ruang yang disediakan di dalam borang permohonan.
3. Satu salinan kad pengenalan yang disahkan.
4. Satu salinan surat beranak yang disahkan.
5. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi permohonan jawatan Gred N19 dan ke atas yang telah disahkan
6. Satu salinan sijil tamat/ berhenti sekolah yang telah disahkan.
7. Salinan Sijil-sijil yang telah disahkan.
8. Bagi kelayakan sijil/diploma/ijazah perlu dilampirkan pengiktirafan kelayakan di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melalui Laman Web http://www2.mqa.gov.my/esisraf/.
9. Salinan transkrip yang telah disahkan.
10. Satu salinan kelulusan/ perakuan/ pengesahan/ pelepasan/ kenyataan perkhidmatan/ laporan penilaian prestasi (3 tahun)/ surat kelulusan pengisytiharan harta daripada ketua jabatan atau pihak berkuasa berkenaan yang terkini bagi mereka yang sedang berkhidmat dalam sektor awam.

*       Hanya satu permohonan sahaja yang dibenarkan bagi satu jawatan yang dipohon. Setiap salinan sijil hendaklah diperakui sah oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional ke atas atau Penghulu Mukim atau Guru Besar / Pengetua. Kegagalan untuk memenuhi kriteria serta mengemukakan dokumen berdasarkan perkara (1) – (10) akan menyebabkan borang permohonan tidak lengkap dan permohonan tidak akan dapat dipertimbangkan.

 

  NAMA CALON:     _______________________________________

  NAMA JAWATAN: _______________________________________

 

 

              LENGKAP                                                TIDAK LENGKAP