MENU

6) Jabatan Bangunan

7) Jabatan Undang – Undang & Penguatkuasaan

8) Jabatan Perancang Bandar & Desa

 • Manual Kualiti
 • Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56)
 • Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

9) Jabatan Landskap

10) Bahagian Teknologi Maklumat

 • MS ISO 9001 : 2000
 • Manual Kualiti
 • Akta Jenayah Komputer 1997
 • Akta Tandatangan Digital 1997
 • MyMIS
 • Pekeliling Am Bil 3/2000 Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan
 • Pekeliling Am Bil 1/2001 Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/2003 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di agensi – agensi kerajaan
 • Dasar Keselamatan ICT MPKu